Общи условия за GIVEAWAY – ХаштагБет

Общи условия за GIVEAWAY – ХаштагБет

І. Организатор на Играта

1.1. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е “ТВ МЕДИАЕООД, „, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Елисавета Багряна 11 и „СПОРТ РЕСПЕКТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Обеля, бл.101, накратко („Организаторът“).

1.2. Организацията и провеждането на Играта се осъществява в платформата:

www.tvmedia.bg

Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея.
Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

II. Място на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и се провежда на територията на Република България в платформата:

2.2. Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на
ТВ МЕДИА: www.tvmedia.bg/hashtagbetigra

III. Период на провеждане на Играта

3.1. Играта се провежда всяка седмица от СРЯДА, 14:00 часа. до НЕДЕЛЯ, 20:00 часа. с начален срок – 10.01.24г. и краен срок – 20.05.24г. включително („Период на Играта“).

IV. Изисквания за участие в играта.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ за самоличност, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

4.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

V. Условия за участие в играта.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което в периода на провеждане на Играта трябва да:

5.1.1. Отговаря на условията за участие в Играта по т. 4.2. и да притежава активен имейл.

5.1.2. В периода на Играта да е сподели в личния си профил в фейсбук си актуалния линк, в който се провежда играта. Всеки участник има право да участва еднократно в седмичната игра.

5.2. За участието си в Играта участниците предоставят доброволно следните данни:

5.2.1 Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са:
– бащино и фамилно име
– имейл

5.2.2 Участниците, които са определени за Спечелили от Играта, получават на имейл – код и линк, който ги отвежда в страницата на СПОРТ РЕСПЕКТ“ ООД.
След регистрация в сайта на
www.sportrespect.com,  трябва да активират предоставения GIVEAWAY код.

5.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е прочел и приел настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставил доброволно необходимите лични данни.

5.4. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.

VI. Награда

6.1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия един участник има възможност да спечели:

 – 1бр. Ваучер на стойност 50 лева  за покупка на стоки от „СПОРТ РЕСПЕКТ“ ООД.

6.2. Наградата се осигурява от СПОРТ РЕСПЕКТ ООД“, в партньорство с
„ТВ МЕДИА“ ЕООД
– Организатор.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

VII. Определяне на печеливш

7.1. След приключване на периода на Играта, в седмичното предаване на ХаштагБет на случаен принцип щебъдат избрани двама печеливши Участника, който отговарят на изискванията и са изпълнили условията на играта.

7.2. Обявяват се само имената на печелившите участниците.

7.3. Освен обявяването на спечелилия в предаването, описано по т.7.2, е възможно имената на печелившите да бъдат обявени и в кратки клипове в социалните мрежи.

 

7.4 В срок до 3 работни дни Организаторът се свързва, чрез имейл със спечелилия.
Спечелилия трябва да предостави скрийншот (снимка от екрана) на профила си във Фейсбук, който да отговаря на имената на печелившия.

7.5 Ако определеният за спечелил не се свърже в посочения срок от 5 дни с Организатора, той губи правото си да получи наградата и Организаторът определя по реда на т. 7.1. друг победител сред останалите участници.

VIII. Получаване на награда от играта

8.1. Наградата, код и линк за достъп се изпраща от „ТВ МЕДИА“ ЕООД на печелившия на имейл адрес.
Спечелилия, трябва да активира предоставения му код и в срок до 10 дни считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.5, да избере артикули на стойност до 50 лева в сайта на СПОРТ РЕСПЕКТ.  Избраните артикули на стойност над 50 лева се заплащат допълнително, а избраните артикули се получават, чрез куриер.

8.2. В случай, че Спечелилият не се яви да получи своята Награда в срока по т.8.1., както и при неспазване на условията на Играта, същият няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на Спечелилият, който не е получил Наградата си. При предоставяне от страна на Участващ в играта на невалидни, непълни или неточни данни за контакт, Организаторът не носи отговорност, в този случай ще бъде изтеглен нов печеливш.

IX. Прекратяване на участието в играта

9.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане.
За целта той трябва да изпрати молба от имейл адреса, с който е участвал до Организаторът на адрес: [email protected] и мотивирано да опише повода за участието му, както и причините за искането му за прекратяване.

X. Отговорност

10.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват настоящите общи условия за участие в Играта („Общите условия“).

10.2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия като отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

10.3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством две имена и имейл адрес, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто имена и имейл адрес са използвани неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник          в Играта са дали или не съгласие за това.

10.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.


XI. Изключване от Играта

11.1. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници:

– които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

– които са направили коментар, който може да се възприеме като противоречащ на морала или законите на Република България или такъв който съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове, може да се счита като дискриминираща въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак, който съдържа директно или скрито политическо послание, който нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица съгласно българското законодателство, както и коментар, който засяга имиджа на ТВ МЕДИАЕООД и „СПОРТ РЕСПЕКТ“ ООД.

XII. Защита на личните данни

12.1. Участниците в настоящата Игра предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при участието им в играта и определяне на печеливш, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за предаване на спечелената награда).

12.2 С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно:

– право да бъдат информирани;

– право на достъп;

– право на коригиране на съществуващите данни;

– право на изтриване на данните („правото да бъдеш забравен“);

– право за ограничаване на обработването на данните;

– право на преносимост на данните;

– право на възражение;

– права във връзка с автоматизираното обработване на данни и профилирането.

 

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Правата могат да бъдат упражнени, чрез искане до ТВ МЕДИА“, подавано лично или чрез пълномощник, по поща на адрес на администратор или на e-mail: igri@tvmedia.bg на администратор с електронен подпис.

12.3. Всеки участник/спечелил носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

12.4. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/спечелилият в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

12.5. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.6. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора “ТВ МЕДИАЕООД в аудио, видео, печатни и интернет материали.

12.7. Всеки участник/спечелил при съмнение, че личните му данни не се обработват в съответствие с изискванията на закона и ОРЗД има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно www.cpdp.bg/.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване на лични данни.

XIII. Общи разпоредби

13.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

13.2. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

13.3. Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.