Набиране на кандидати за член на Управителния съвет на “БАЕЗ” ЕАД

Набиране на кандидати за член на Управителния съвет на “БАЕЗ” ЕАД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за член на Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/ и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, Надзорният съвет на БАЕЗ ЕАД, обявява конкурс за избор на 1 /един/ член на Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/” ЕАД, гр. СОФИЯ, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал.2 от Закона за публичните предприятия и чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането

 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: право, финанси, счетоводство и контрол, икономика, застраховане, бизнес администрация.

1.2. Професионален опит.

          1.2.1. в продължение на не по-малко от три години е заемало длъжност в управителен орган на застраховател, застрахователен или финансов холдинг, застрахователен холдинг със смесена дейност, финансов холдинг със смесена дейност, презастраховател или пенсионноосигурително дружество, банка или друго предприятие от финансовия сектор, когато дейността на предприятието от финансовия сектор е съизмерима с тази на застрахователя;

1.2.2. в продължение на не по-малко от 5 години е заемало длъжност в контролен орган или длъжност с ръководни функции в застраховател, застрахователен или финансов холдинг, застрахователен холдинг със смесена дейност, финансов холдинг със смесена дейност, презастраховател, пенсионноосигурително дружество, банка или друго предприятие от финансовия сектор, когато дейността на предприятието от финансовия сектор е съизмерима с тази на застрахователя, а ако има висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от три години;

1.2.3. в продължение на не по-малко от 5 години е заемало длъжност като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ръководещ дейността по застрахователно посредничество, когато дейността на брокера по застрахователни сделки е съизмерима с дейността на застрахователя, а ако има висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от три години;

1.2.4. в продължение на не по-малко от 10 години е заемало длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съпоставими със стойността на активите на застрахователя, съответно презастрахователя, а ако има висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от 5 години;

1.2.5. в продължение на не по-малко от 10 години е заемало длъжност с ръководни функции в държавна институция в сферата на икономиката и финансите или длъжност с ръководни функции във финансовото управление на други държавни институции, а ако лицето е с икономическо или юридическо образование – не по-малко от 5 години.

Кандидатът притежава необходимия професионален опит, ако попада в една от изброените хипотези.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

1.3.1. Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

При представяне на решение за одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 80, ал. 10 от КЗ, във връзка с ал. 12 на същия член се приема, че кандидатът притежава съответната професионална квалификация за член Управителния съвет на БАЕЗ.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на член на Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София“, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ в деловодството на БАЕЗ ЕАД или по електронен път, адресирани до председателя на Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД, и включват:

2.1. Заявление в свободен текст за участие в конкурса.

2.2.  Автобиография (CV), която трябва да отговаря на чл. 80, ал. 6 от Кодекса за застраховането и чл. 18, ал. 6, т.4 от Наредба №71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите на КФН.

2.3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2. области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. документи).

2.5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т.3-13 от Закона за публичните предприятия, чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането и чл.234, ал.2 от Търговски закон (Приложение № 1).

2.6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

2.7. Решение за одобрение по чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането, ако има такова.

 1. Начин на провеждане на конкурсната процедура

Конкурсната процедура се провежда по реда и при условията на Процедура за номиниране на кандидати и за провеждане на конкурс за избор на членове на Управителния съвет на БАЕЗ ЕАД, приета от Надзорния съвет на БАЕЗ ЕАД на основание чл. 37, ал. 3 от ППЗПП и включва следните етапи:

3.1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането и чл. 234, ал.2 от Търговски закон и на критериите за подбор съгласно настоящата покана.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите се извършва проверка по документи и се изготвя списък на допуснатите кандидати.

Изпращат се уведомления по електронна поща до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като се определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

3.2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от членовете на Надзорния съвет, в срок до 10 дни, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В срок до 3 дни след провеждането на интервютата с всички кандидати Надзорният съвет на БАЕЗ ЕАД извършва крайно класиране и взема решение, за което се уведомяват кандидатите по електронна поща. Класираните кандидати, преди избора им или назначаването им на съответната длъжност, подлежат на одобрение за професионална квалификация и надеждност от Комисия за финансов надзор /КФН/. Изискуемите по Кодекса за застраховането документи се осигуряват от класираните кандидати, а БАЕЗ ЕАД ги предоставя на  Комисията за финансов надзор.

 1. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

4.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, да е посочена личната мотивация и приноса на кандидата в това отношение.

4.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове.

4.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Надзорния съвет, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – отговаря на изискванията в голяма степен
 • 3 – отговаря на изискванията в средна степен
 • 2 – отговаря на изискванията в малка степен
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю, при наличие на решение на Надзорния съвет.

4.4. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Надзорния съвет по всички критерии по 5-степенна скала, въз основа на предоставените отговори на въпросите на съвета.

4.5. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • лидерски качества и умения
 • управленска компетентност и организационни умения
 • работа в екип
 • умения за водене на преговори
 • креативност
 • стратегическо мислене
 • ориентация към резултати
 • способност за взимане на решения
 • комуникационни и координационни умения

4.6. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието, за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

4.7.  Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – отговаря на изискванията в голяма степен
 • 3 – отговаря на изискванията в средна степен
 • 2 – отговаря на изискванията в малка степен
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

4.8. Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им от писмената разработка с тегло 40% и от проведеното интервю с тегло 60%.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

5.1. Срокът за подаване на документите е 20 (двадесет) дневен и започва да тече от първия работен ден следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на сайта на БАЕЗ ЕАД, в деловодството на „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, всеки работен ден от 10:00  до 16:00 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес  [email protected], до 16:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба.