Държавна агенция „Архиви“ създава Застрахователен фонд

Държавна агенция „Архиви“ създава Застрахователен фонд

Ведомството обяви обществена поръчка за закупуването на техника

Държавна агенция „Архиви“ обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет закупуване на техника за създаването на Застрахователен фонд върху оптичен носител във ведомството. Застрахователният фонд се изгражда в изпълнение на Закона за националния архивен фонд. Изграждането на Застрахователен фонд ще гарантира предотвратяването или минимизирането на два сериозни риска, пред които е изправена администрацията в момента: първо, да се ограничи опасността от загуба на ценни електронни документи, което би имало непредвидими последици както за управлението, така и за отделните граждани; второ, да се предотврати опасността от нарушаване автентичността на ценните електронни документи. Прогнозната стойност на поръчката е 165 400 лв. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 11 май 2022 г.