Forgot Password

Общи условия

  1. Общи Условия за ползване


www.tvmedia.bg e социалнa платформa за споделяне на видеоклипове,
на кратко -СПзСВ, собственост на ТВ МЕДИА ЕООД.
 
С приемането на Общите условия ОУ от Ваша страна е налице потребителско споразумение между вас и ТВ МЕДИА ЕООД накратко Дружеството,
уреждащо и включващо вашия достъп до и използване на услугите и приложенията, предлагани на СПзСВ.
Достъпът Ви и използването на СПзСВ се предопределя от приемането и спазването на тези ОУ за ползване.

  1. Споразумение с потребителя

Настоящото споразумение ОУ описва правилата, при които ви предлагаме и предоставяме достъп до СПзСВ и услуги, определени по-долу.

Използваните в ОУ термини с главни букви имат значенията, посочени по-долу в Определения или в текста на тези ОУ. Получаването на достъп до СПзСВ и услугите се предопределя от съгласието Ви с разпоредбите, съдържащи се в тези ОУ, включително спазване от Ваша страна на правилата и условията на нашата Политика за поверителност, публикувана на СПзСВ.
 
При несъгласие от ваша страна да бъдете обвързани по начина описан в ОУ, в тяхната същина, незабавно трябва да преустановите достъпа си и всички други способи за използване на СПзСВ и услугите в нея.

Използването на СПзСВ и услугите й представляват Вашето съгласие с ОУ.

СПзСВ си запазва правото да изменя, променя и подобрява ОУ по всяко време и по собствено усмотрение. Промените влизат в сила от датата на публикуване на изменените ОУ на СПзСВ.
Използването на СПзСВ или услугите след датата, на която са публикувани изменените ОУ, представлява съгласие с такива изменения.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дружество-се чете, подразбира и означава ТВ МЕДИА ЕООД.

СПзСВ– се чете като социална платформа за видео споделяния,
подразбира се и означава сайта – www.tvmedia.bg, собственост на
ТВ МЕДИА ЕООД.

СъдържаниеилиСъдържанието – представлява съвкупност от всички дефиниции, които представляват състав в които не е на лице динамика на образа, съдържанието е статично, което включва:
изображения, текстове, коментари, документи, статии, снимки, линкове, графики, идеи, линкове и други, предоставени от потребителя за публикуване в СПзСВ,

както иВидео съдържание, което представлява съвкупност от аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателната индустрия, което представлява динамично съдържание, което включва: интервюта, шоу програми, видео блог статии, уебинар, видео разказ, видео кауза, видео материали с аудио превод или субтитри, продуктово видео, видео материали с жестомимичен превод, корпоративно видео, слайдшоу видео, предоставени от потребителя за публикуване в СПзСВ.

Потребителят – е физическо лице, което се е запознало в основи с ОУ на СПзСВ, собственост на ТВ МЕДИА ЕООД и се е съгласило да подпише споразумение. Има навършени 18 (осемнадесет) години, а в случай че лицето е непълнолетно е предоставило разрешение от лице, което е в пряка родствена връзка с него или е законен негов настойник, а потребителя има вече навършени 16 (шестнадесет) години. В противен случай, той не може да получи регистрация.

„Свързани с Дружеството страни“ означава Дружеството, а чрез него са свързани, всички служители, представители, юристи, доставчици на съдържание на трети страни, дистрибутори, лицензодатели или лицензополучатели.

Услугите–дефинира, ползите от всички интернет базирани услуги на СПзСВ и пряката полза от тях, предлагани от Дружеството, чрез СПзСВ.

1. Ползуване на Социална платформа за споделено видео,
поведение на потребителя и Вашето съдържание

Търпимост: Възможността да използвате СПзСВ, собственост на
ТВ МЕДИА ЕООД, е само и единствено, ако сте убедени, че можете да сключите договорно споразумение с Дружеството в съответствие с ОУ.
За да бъде завършена регистрацията на потребител в СПзСВ, основно правило е всяко физическото лице да декларира, че са на лице навършени
18 (осемнадесет) години, а в случай че лицето е под 18 (осемнадесет) години, е приложена декларация (в свободна форма) с разрешение на поне едно лице в пряка родствена връзка или законен настойник.

Ответственост на ползвателя: Потребителя носи пълна отговорност за използването на услугите в СПзСВ, за всяко Съдържание или Видео съдържание, което е предоставено в СПзСВ, както и за всички контакти с други потребители ползватели на СПзСВ и взети решения от тях.

В потребителя, трябва да съществува абсолютна увереност, че предоставянето на Съдържание или Видео съдържание, с други ползватели и потребители в СПзСВ, не са в конфликт с ОУ, с действията си не нарушава права на трети страни от какъвто и да е вид, права на интелектуална собственост, права на поверителност или права на публичност, а чрез приемането на ОУ се е съгласил и пафарирал договорни отношения с Дружеството, за пълна осведоменост и абсолютна отговорност за предоставеното Съдържание и Видео съдържание.

Дружеството си запазва правото, но няма задължение, да отхвърли или да не публикува съдържание по свое усмотрение, включително, но не само, съдържание, което е в нарушение на тези Условия. Дружеството си запазва правото, но няма задължение, да упражнява контрол в спорове между вас и други потребители. Дружеството не носи отговорност за вашите взаимодействия с други потребители, нито за действия или бездействие на потребителя.

Етични норми на потребителя: В замяна на възможността да използвате СПзСВ, вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните задължения:

1. Регистрация.

Дори и да решите да създадете анонимен акаунт, вие все пак приемате всички тези ОУ.

Не можете: Да използвате невярна информация или акаунт, притежаван или контролиран от друго лице, с намерение да заблуждавате Дружеството или други потребители злонамерено, като се представяте за това лице или по друга причина; да използвате като „потребителско име“, такова което е предмет на каквито и да било права на лице, различно от вас, без подходящо разрешение; или по друг начин да предоставите невярна или подвеждаща информация на Дружеството.

2. Без промени в инструкциите и данните, свързани с забранените употреби.

Вие нямате право и не може да разрешавате на трета страна:

да променя, извлича, преобразува или по забранен способ да направи опит да открие базовата структура на СПзСВ или която и да е част от СПзСВ, на която се предлагат Услугите, изключение правят случаите, когато горепосоченото се изисква от приложимото законодателство и само доколкото това се изисква от съответните закони;

да използва СПзСВ по какъвто и да е начин, който може да повреди СПзСВ;

да премахне, скрие или променя което и да известие за авторско право, търговска марка или други известия за права на собственост, съдържащи се в или на СПзСВ;

да представи каквото и да е съдържание или материали, които невярно изразяват или предполагат, че такова съдържание или материали, са спонсорирани или представляват чужда интелектуална собственост.

да използва СПзСВ или Услугите, за нарушаване на сигурността на която и да е компютърна мрежа или за препредаване или съхраняване на незаконни материали.

3. Правила за употреба

Вие давате съгласие, че вашето поведение при използване на СПзСВ и Вашето потребителско съдържание ще бъдат законни и няма:

да нарушават договорни, граждански, права на интелектуалната собственост или други права, които представляват незаконна дейност;
нарушават тези Условия, приложимото българско законодателство или правилата за поведение по отношение на Услугите в СПзСВ;

да създавате потребителски акаунти под фалшиви акаунти или да подвеждате другите относно произхода на вашите данни;

да заблуждавате Дружеството или други потребители, създаване на способ за научаване или разбиване на паролите;

да използвате злонамерено услугите за поддръжка на Дружеството и предоставяте неверни съобщения за злоупотреба или неправомерно поведение;

да участвате в популяризирането на финансови мрежи или сложни маркетингови системи или да участвате в популяризирането на каквито и да е уебсайтове или услуги, които се считат за спам, злонамерен софтуер или съдържат нежелателни материали по преценка на Дружеството;

да създавате или предавате нежелани електронни съобщения като „спам“ на други потребители на СПзСВ или по друг начин пречите на други потребители да използват СПзСВ;

да разпространявате кодове, фишинг атаки, предавате вируси или каквито и да е други злонамерени действия или качвате и предавате на материали, които създават предпоставки за събиране и разпространение на информация 

да копирате или адаптирате софтуера на Услугата, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код;

да покриете или скриете каквото и да е известие, банер, реклама или друга марка на СПзСВ;

да маскирате източника на своето потребителско съдържание или друга информация, която предоставяте на СПзСВ;

4. Вие се съгласявате да носите отговорност за всички последици (включително отговорност за обезщетяване на Дружеството за щетите, които може да претърпи), възникнали като резултат от което и да е използване и поведение при използване на Услугата, включително и от вашето Потребителско съдържание, в случай че:

включва обидни коментари, свързани с раса, религия, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недостатъци;

включва нецензурно, неприлично, порнографско, сексуално или друго противоречиво съдържание или език;

съдържа унижаващи, лъжливи, пренебрежителни или подигравателни способи;

насърчава насилието или описва как да се извърши насилствено действие;

разкрива лична информация на физическо лице, включително – ЕГН, адрес, телефонен номер, електронна поща, номер на кредитна карта или друга лична информация на друго лице, която не е от обществен интерес и може да послужи за проследяване и контакт с това лице;

опит да се представите за друго лице;

или използване на инструменти, които правят адреса на вашия интернет протокол анонимен за достъп до СПзСВ.

5. Дружеството нито контролира, нито одобрява потребителско съдържание, съобщения или информация, предоставени с цел публикуване на СПзСВ или външни сайтове, които са свързани с такова съдържание и следователно, Дружеството изрично отказва да носи всякаква отговорност по отношение на такова съдържание.

6. СПзСВ, може да съдържа реклама и спонсорство. Рекламодателите и спонсорите са отговорни да гарантират, че предоставените материали са точни и съответстват на приложимите закони. Ние не носим отговорност за незаконността или грешките, неточността или проблема в материалите на рекламодателя или спонсора.

2. Лицензионни споразумения

Потребителски лиценз: Вие запазвате правата си върху всяко Съдържание, което изпращате до или чрез СПзСВ. Предоставяйки за публикуване каквото и да е Съдържание на СПзСВ, вие изрично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате всички права, необходими да предоставите и предоставяте на Дружеството доброволно за неопределен период от време глобалното право на използване, редакция, публикуване, превеждане, разпространение, публично показване, коментиране и създаване на производни материали на съдържанието в цялост, както и на вашите име или глас, които присъстват в това Съдържание. Също така предоставяте на всеки потребител на СПзСВ неизключително право за достъп до Вашето Съдържание, чрез СПзСВ за използване, възпроизвеждане, разпространение, показване и изпълнение на такова Съдържание, както е позволено чрез функционалността на СПзСВ и съгласно тези ОУ. Всички материали, които предавате на Дружеството или по друг начин чрез СПзСВ,
ще бъдат третирани като неповерителни.
Съдържанието в СПзСВ, може да бъде използвано от Дружеството или други компании, организации или лица, които си партнират с Дружеството, подобно партньорство, може да бъде направено без да ви се изплаща компенсация, по отношение на Съдържанието, което предоставяте за публикуване, чрез СПзСВ. Запазваме правото да използваме Съдържанието за инсталиране на плъгини, партньорски обозначения и партньорски код. Запазваме правото да моделираме Вашето Съдържание с цел да го показваме и разпространяваме в социални мрежи с индивидуални изисквания, да го адаптираме към мобилни устройства, компютърни системи и мрежи. 

Лиценз на сайта: Всички права съдържащи се в СПзСВ (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите) остават изключителна собственост на Дружеството и неговите лицензодатели.
Продуцираното съдържание от ТВ МЕДИА ЕООД в СПзСВ е със защитени авторско право, търговски марка съгласно българското законодателство, както и законодателства на чужди държави.
Нито един регламент в ОУ не дава право да използвате името на Дружеството или името на уебсайта на Дружеството, търговски марки, лога и други отличителни характеристики на СПзСВ, без изричното позволение на управляващия състав. Всякаква обратна връзка, коментари, идеи или предложения, които можете да предоставите по отношение на СПзСВ или Услугите, е изцяло доброволна и ще бъдем свободни да използваме такива коментари или предложения, както сметнем за добре и без никакво задължение към вас.

Съгласявайки с ОУ, Дружеството ви предоставя достъп да използвате СПзСВ,
в условията на ограничени търговски правила, а именно не се позволява СПзСВ да бъде използвана за търговски цели, реклами, промо кодове, лотарии, конкурси, както и да се преотдава това ползване на друг, без необходимия мониторинг и разрешение от страна на Дружеството.
Дружеството си запазва всички права, които не са ви изрично залегнали в  СПзСВ и в Съдържанието. Дружеството си запазва правото да прекрати правото ви за използване на Платформата по всяко време и по каквато и да е причина или в бъдеще да таксува за търговско използване.

3. Поверителност

СПзСВе създала способи за поверителността на нашите потребители. Използвайки СПзСВ, трябва да се разбира, че вие давате съгласието си за събирането, използването и разкриването на вашата лична информация обобщаване на данни, както е посочено в приетата Политика за поверителност.  

4. Споделяне на информация

За предотвратяване на нерегламентиран достъп, които се съдържа в базата данни на СПзСВ, Дружеството е внедрило  технически, административни и физически предпазни мерки за защита. Съгласно политиките за сигурност, достъп до информация, която може да се определи като лична, е разрешен само за онези, които имат практическа нужда от такъв достъп, а чувствителните записи се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за бизнес или правни нужди преди да бъдат изтрити.

Дружеството запазва правото да използва и разкрие вашата самоличност или друга такава, само в особени случаи, като постъпила жалба или правно действие, произтичащо от предоставено за публикуване съдържание от вас.

Прогресивното развитие на електронните мрежи, създават усещането, че една система, към днешна дата да бъде добре защитена, но в бъдеще защитните валове, да бъдат нарушени, поради тази причина, ще бъдем радостни, ако откриете подобни, да ни уведомите на email: [email protected].

5. Реклами

Във връзка с предлаганите от СПзСВ услуги е възможно да включим реклами или рекламно съдържание, под различни форми в предоставените от Дружеството или на Дружеството материали, които могат да бъдат насочени към Съдържанието или информацията на СПзСВ. Вида, обема и продължителността на рекламите, публикувани от Дружеството на СПзСВ, могат да търпят изменения и динамичност. С предоставянето на услуги в СПзСВ, Вие давате съгласие, че Дружеството, трети лица и партньори, могат да поставят реклами в СПзСВ, независимо че са предоставени от Вас.

6. Отказ от отговорност за връзки към трети страни

В СПзСВ е възможно наличието на връзки към уебсайтове на трети страни, рекламодатели, услуги обработващи плащания, специални оферти или други дейности, които не са собственост или контролирани от Дружеството. Дружеството не подкрепя, не поема и не носи отговорност за такива сайтове, информация, материали, продукти или услуги на трети страни. Ако имате достъп до уебсайт на трета страна от СПзСВ, го правите на своя отговорност и разбирате, че тези ОУ и Политиката за поверителност не се отнасят за използването на такива сайтове. С тези си действия, Вие освобождавате Дружеството от отговорност, произтичаща от използването на който и да е уебсайт, услуга или материали на трети страни. Вашите действия с или участия в промоции на рекламодатели, чрез СПзСВ са единствено между вас и  рекламодателите Ви. Вие се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, свързани с вашите действия от финансово естество с  рекламодатели или дружества.

7. Политика за авторско право

В случай, че Дружеството получи известие, че публикувано съдържание е незаконно или не е в съответствие с ОУ или разпоредбите на използване СПзСВ, Дружеството си запазва правото да премахне материала. Важно в случая е да се вземе под внимание, че ще отговаряме само на известия за предполагаемо нарушение, които са в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права на територията на Р.България.

При подадена жалба за нарушение при нас е нужно да се предостави в електронен вариант – PDF формат. В случай, че са нарушени правата на физическо лице, задължително правило е жалбата да бъде подписана от лицето, както и изписване на трите му имена със саморъчен почерк. В случай, че са нарушени правата на юридическо лице, задължително е правилото да бъде подписано от управителя на засегнатото дружество, подпечатано с официалния печат на засегнатото дружество, както и трети имена на управителя със саморъчен почерк. 

В практиката съществуват случаи, в които засегнато лице изпратило жалба,
не е получило обратна връзка от насв рамките на 10 дни. Причината най-често се намира във факта, че доставчика на имейл услугата, която се използва не е предоставил реално IP, а използва виртуална маска. В тези случаи защитната система на СПзСВ блокира, подобни важни имейли от непознати и те биват скривани. При това положение, може да се обърнете към представител на СПзСВ, на телефон088 666 5555. За да оптимизираме времето за обработка на жалбата Ви, моля да предоставите, следната информация в жалбата до нас:

При твърдение за нарушение на изображение, видео, музика или част от текст, които искате да се премахнат от СПзСВ, е нужно: да посочите точния постоянен URL адрес на страницата, съдържаща материала, а ако е динамично изображение, в кой интервал са засегнати авторски права. 

Предоставете кратко описание, което да бъде юридическо аргументирано, както и начина по който съдържанието е защитено от закона. Предоставената информация ще ни позволи, да направим бърза и адекватна проверка, след което да се свържем с Вас, за предпочитане е имейл или телефонен номер за контакт. 

В случаите, когато са нарушени права върху изображения е нужно да предоставите информация, която коректно и точно описва претенцията ви за собственост върху авторските права.
В случаите, когато са нарушени права върху материали от типа – видео, музика или част от текст, в които вие намирате, че сте пряко засегнати е нужно да представите доказателства за авторски права върху съответните материали изображения, видео, музика или част от текста – а именно регистрация. В случаите, когато не е на лице или подобна регистрация не съществува,
е нужно подробно, коректно и точно да ни предоставите описание, които да бъдат в подкрепа на твърденията ви, че притежавате авторските права върху изображение, видео, музика или текст. Недопустимо е вземането на решения в ползва на жалбоподателя за премахване на съдържание или част от съдържание, което включва изображение, видео, музика или част от текст, когато същия
не може да докаже твърденията, че притежава авторските права върху въпросните материали.

За да завършите жалбата си коректно е нужно да копирате и включите текста:

„Декларирам, че съм носител на правата върху съдържанието описано в жалбата, предоставената от мен/нас информация е точна и съм/сме носител на авторски права или съм упълномощен да защитавам интересите от името на носителя на изключително право (по чл.32 ГПК), за което се твърди, че е нарушено.“

Подпишете документа и го изпратете на електронен адрес – [email protected]:
с Тема: Жалба … 

Моля, да имате предвид, че ще носите отговорност за вреди, включително разходи и адвокатски хонорари, ако погрешно или умишлено представите данни,
в които твърдите, че даден материал нарушава Вашите авторски права.

Когато са на лице релевантни доказателствени средства за нарушение на авторско право върху материал, той ще бъде премахнат в цялост или от части от съдържание от СПзСВ. При изтриването на Съдържанието или части от него от СПзСВ, вие потвърждавате и се съгласявате, че: – кеширането, копията или препратките към съдържанието не могат да бъдат незабавно премахнати;
– съдържанието може да съществува в резервни копия, но недостъпно за други и след даден период от време; – премахнато съдържание може да бъде достъпно и то да присъства на нашите сървъри, чрез акаунти на други потребители, поради харесване. Вие се съгласявате да освободите и обезщетите Дружеството от всички претенции, свързани със запазването на изтритото съдържание.

8. Прекратяване на споразумението

Можете да прекратите използването на СПзСВ по всяко време, без да ни информирате. Съгласно разпоредбите на Политиката за поверителност на Дружеството, ние можем да запазим и да продължим да използваме всяко Съдържание, което сте изпратили или качили на СПзСВ.

Дружеството запазва правото си, да прави промени без предварително предупреждение, това включва и спиране на достъп до СПзСВ или функциите на СПзСВ на вас като потребител, както и на нови потребители като цяло или да създаде ограничения за използване на СПзСВ. В частност можем да прекратим или временно да спрем достъпа ви до СПзСВ без предизвестие и отговорност в следствие на нарушение на ОУ или друга причина. 

9. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, предпазвате и обезщетявате Дружеството и свързаните с него дружества, представители, лицензодатели, управители и служители, изпълнители, представители от и срещу всякакви искове, вреди, задължения , загуби, разходи – включително, но не само адвокатски хонорари, произтичащи от: (а) присъствието ви при използване и достъп до СПзСВ, включително всякакви данни или съдържание, предадени, предоставени или получени от вас ; (б) нарушения на разпоредбите на настоящите ОУ, включително и нарушения свързани с направените по-горе декларации и гаранции; (в) нарушения на което и да е право на трета страна, включително правото на поверителност или права на интелектуална собственост;                  (г) нарушения на всяко приложимо законодателство на територията на Р.България; (д) всяка претенция или вреди, които в резултат на доказателства са нарушили разпоредбите на даден закон, което е предоставено от вас като съдържание или изпратено и качено, чрез вашия акаунт; (е) достъпа и използването на акаунта ви от трети лица в Платформата с вашето уникално потребителско име, парола или друг код за сигурност.

10. Гаранция, отказ от отговорност и ограничения на отговорността

Достъпът и действията, които извършвате в СПзСВ или всяко съдържание, което качвате или споделяте, е на ваша собствена отговорност и риск.

Дружеството не може да предостави гаранции по отношение на СПзСВ, включително гаранция, че използването на СПзСВ: – ще бъде навременно, непроменливо, че в него не съществуват грешки или взаимодейства правилно в комбинация с друг софтуер, електронни данни, система, хардуер; – ще отговаря на вашите изисквания или очаквания; че няма да съдържа грешки в компилация или грешки при изпълнението, както и че ще бъдат навременно коригирани; – че е без вируси или други вредни компоненти, които са в следствие на външна намеса. Дружеството не предоставя гаранции по отношение на съдържанието; потребителското съдържание е отговорност в частност само и единствено на потребителите, предоставящи това съдържание. Дружеството не предоставя съвети под никаква форма, които не са приети, описани и публикувани в ОУ на СПзСВ.

Освобождаване от отговорност: Освобождавате Дружеството от отговорност,
в частта, която е приета от действащото законодателство и доколкото това е позволено от закона, това включва дъщерни дружества, както и управители, служители, съдружници, представители, консултанти, доставчици от отговорност, искове, претенции и вреди произтичащи от или в тях присъства следното:
– възникнали спорове между ползвателите на СПзСВ, включително такива, в които участвате вие и други потребители; – СПзСВ и услуги на трети страни, включително съдържание, което присъства в сайтове и услуги; – СПзСВ не носи отговорност за спорове във връзка с методиките на ползване, осъществени с помощта на вашия акаунт от вас или трета страна; Искове, свързани с неоторизирано съхранение на и до данни или съдържание, които са свързани с вашия акаунт.

Ограничаване на отговорността: В пълна степен, която е приета от действащото законодателство и доколкото това е позволено от закона, това включва дъщерни дружества, както и управители, служители, съдружници, представители, консултанти, доставчици не носят отговорност за: – каквито и да преки и последващи вреди; – загуби, в които се включва и печалби, приходи, данни или други; – вреди, свързани с предоставения безплатен достъп и използване на СПзСВ; – вреди, свързани със съдържание на което и да е трета страна използваща СПзСВ.

11. Други условия

В случаите на открит пропуск на Дружеството да упражни правата си или разпоредба на тези ОУ, това няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

Когато е на лице противоречие на разпоредбите в ОУ, тогава тя попада в хипотезата на нищожна и в разрез с прилагането й. При наличието на подобни хипотези, конкретната разпоредба се ограничава и Дружеството извършва дейност по отстраняването на противоречията, а всички други разпоредби в ОУ остават за прилагане в пълна сила.

ОУ и Политика за поверителност в цялост означава, че между вас и Дружеството е на лице Споразумение, относно използването на СПзСВ, изключение правят услуги, които са договорени, чрез друг писмен документ с Дружеството. ОУ заместват всички други споразумения между Дружеството и вас относно използването на СПзСВ.

12. Правни спорове

Приложимо право към договорни споразумения. Вие давате съгласието си, че законите на Република България ще уреждат ОУ, когато са на лице спорове и  искове, възникнали между вас и Дружеството, освен ако в тези ОУ не е посочено друго.

13. Давност.

Вие и Дружеството се съгласявате, че независимо от правоприлагането на действащото законодателство Р.България, всяка жалба или действия произтичащи от СПзСВ или свързано с използването на СПзСВ, ОУ или Политиката за поверителност, трябва да бъде подадени в рамките на 1 (една) година, след възникване на причината за жалба или действие, след тази дата решенията се регулира доброволно от ОУ на СПзСВ. 

14. Уведомяване за промени в Общите условия.

В случаите, когато е нужно да се съобразим с динамиката на законодателството от нас се изисква да променим ОУ, в такъв случай, след като бъдат приети и одобрени, новите ОУ, ще бъдат публикувани на тази страница в секцията Общи  Условия на СПзСВ, както и на други места, ако това ще спомогне за разпространението им. Продължавайки да използвате СПзСВ, вие приемате промените и приемате ОУ.

15. Международни потребители.

СПзСВ и услугите, които предоставят тя и Дружеството са базирани в
Република България. Дружеството не гарантира, че са подходящи, че са налични за използване на територията на други държави. В случай, че подобно съдържание е налично и достъпно на територията на друга вържава за достъп, позлвателите го правят изрично, по свое желание и самите те отговорни за спазването на съответното законодателство.

16. Дата на влизане в сила.

Тези Общи условия са в сила от 27.01.22 г. и се актуализират периодично.